Do formuláře zadejte Váš dotaz, zprávu či požadavek. Odpověď obdržíte na zadaný e-mail.

  • 1. DOTAZ
  • 2. KONTROLA
  • 3. KONEC
DOTAZ
Jméno
UČO
Pouze pro studenty a zaměstnance JAMU.
E-mail
Správnost emailové adresy si prosím pečlivě zkontrolujte.
Kategorie
Vyberte kategorii služeb knihovny, které se Váš dotaz nejvíce týká.
Vaše zpráva *


Prohlášení o ochraně osobních údajů Objednatel prohlašuje, že byl informován o tom a souhlasí s tím, že zpracovatel bude shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat osobní údaje, které mu poskytl v této žádosti nebo poskytne v průběhu právních vztahů vzniklých z této žádosti v rozsahu a způsobem nutným pro účely účetní, daňové a archivační. Poskytnutí údajů pro tyto účely je povinností objednatele, s následky nesplnění poskytnutí údajů byl tento seznámen. Objednatel s výše uvedeným výslovně souhlasí a zavazuje se údaje poskytnout a informovat neprodleně zpracovatele o jejich změnách. Objednatel dále prohlašuje, že byl informován o svém právu přístupu k osobním údajů, právu na jejich opravu, jakož i o svém právu požádat zpracovatele o vysvětlení nebo odstranění stavu, jestliže se domnívá, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné.