Meziknihovní výpůjční služby (MVS) pro akademickou obec JAMU z knihoven v České republice

  • MVS poskytujeme pouze studentům a zaměstnancům Janáčkovy akademie múzických umění zaregistrovaným v Knihovně JAMU
  • objednávat lze knihy, které nejsou dostupné v brněnských knihovnách
  • MVS zprostředkováváme zdarma, pouze pokud si vyřizující knihovna účtuje náklady spojené s MVS, je žadatel povinen je uhradit
  • výpůjčky MVS nelze prodlužovat
  • prostřednictvím MVS se nepůjčují diplomové ani jiné vědecké práce

Žádost o MVS pro akademickou obec JAMU z knihovenv České republice

Vyřizuje: Božena Kalousková, e-mail: kalouskova@jamu.cz , tel.: +420 542 592 205

  • 1. KONTAKT
  • 2. KNIHA
  • 3. KONEC
KONTAKT
OSOBA
Jméno žadatele *
E-mail *
Telefon
Aktuální do
Poznámka

 

Mezinárodní meziknihovní služba (MMVS)

MMVS zajišťujeme prostřednictvím Moravské zemské knihovny, cena výpůjčky (= poštovné) je dle aktuálního ceníku 300,- Kč za knihu, když je z Evropy a 600,- Kč za knihu z mimoevropské knihovny včetně Velké Británie

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Objednatel prohlašuje, že byl informován o tom a souhlasí s tím, že zpracovatel bude shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat osobní údaje, které mu poskytl v této žádosti nebo poskytne v průběhu právních vztahů vzniklých z této žádosti v rozsahu a způsobem nutným pro účely účetní, daňové a archivační. Poskytnutí údajů pro tyto účely je povinností objednatele, s následky nesplnění poskytnutí údajů byl tento seznámen. Objednatel s výše uvedeným výslovně souhlasí a zavazuje se údaje poskytnout a informovat neprodleně zpracovatele o jejich změnách. Objednatel dále prohlašuje, že byl informován o svém právu přístupu k osobním údajů, právu na jejich opravu, jakož i o svém právu požádat zpracovatele o vysvětlení nebo odstranění stavu, jestliže se domnívá, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné.