Žádost o MVS pro knihovny v České republice

Vyřizuje: Božena Kalousková, e-mail: kalouskova@jamu.cz , tel.: +420 542 592 205

 

  • 1. KONTAKT
  • 2. KNIHA
  • 3. KONEC
KONTAKT
KNIHOVNA
Název organizace *
Adresa
Způsob dodání
OSOBA
Jméno žadatele *
E-mail *
Telefon
Aktuální do
Poznámka

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Objednatel prohlašuje, že byl informován o tom a souhlasí s tím, že zpracovatel bude shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat osobní údaje, které mu poskytl v této žádosti nebo poskytne v průběhu právních vztahů vzniklých z této žádosti v rozsahu a způsobem nutným pro účely účetní, daňové a archivační. Poskytnutí údajů pro tyto účely je povinností objednatele, s následky nesplnění poskytnutí údajů byl tento seznámen. Objednatel s výše uvedeným výslovně souhlasí a zavazuje se údaje poskytnout a informovat neprodleně zpracovatele o jejich změnách. Objednatel dále prohlašuje, že byl informován o svém právu přístupu k osobním údajů, právu na jejich opravu, jakož i o svém právu požádat zpracovatele o vysvětlení nebo odstranění stavu, jestliže se domnívá, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné.